top of page

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecné

  • Zakládáme si na kvalitě a čerstvosti květin, ale také na přístupu k zákazníkovi.

  • V případě reklamace zboží volejte na tel. číslo 602 862 653, nebo na tel. číslo 724 243 071.

  • Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval, že zboží, které obdržel je to, co si objednal.

  • Přijímáme pouze reklamace na zboží, které bylo zakoupeno v den reklamace (do 24 hodin).

  • Nejsme odpovědni za nedodržení termínu doručení v případě, že objednavatel podá chybné nebo neúplné údaje o adresátovi.

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti Květiny u Radosti; IČO: 05789249, se sídlem Horní Bludovice 633, (dále jen jako "prodávající")

1. Záruka za jakost

1.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího;

1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc obvykle používá;

1.1.3 je věc odpovídající množství;

1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů;

1.2.   Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží.

2.Způsob uplatnění reklamace

2.1.   Práva kupujícího z vadného plnění(dále jen "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2.   Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho provozovně na adrese Hlavní třída 54/172 v Havířově.

2.3.   Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

2.4.   Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu. 

3.Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1.   Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.2.   Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro květiny 24 hodin.

3.3.   Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

 

4.Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1.   Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3 vada vznikla neodborným zacházením, obsluhou  nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.4 používání zboží v podmínkách, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

4.1.5 poškození v důsledku vyšší moci

bottom of page